Начало » Декларация на ръководство на ДЕЛИСИС ООД

Декларация на ръководство на ДЕЛИСИС ООД

Ръководството на ДЕЛИСИС ООД декларира настоящата политика, в изпълнение на препоръките и изискванията на международните стандарти, като заявява готовност за спазване на долупосочените приоритети.
Политиката на ДЕЛИСИС ООД е насочена към предоставяне на прецизни, коректни и сигурни услуги в областта на бизнес проектите и правото, прилагайки успешни практики и методи като медиация – извънсъдебно доброволно разрешаване на спорове.
Целта на настоящата политика е усъвършенстване на вида и качеството на предлаганите услуги, опазване на околната среда, осигуряване на здраве и безопасност при работа, в съответствие с изискванията на международни стандарти, национална нормативната рамка и препоръки на заинтересовани страни.

Ръководството на ДЕЛИСИС ООД, в лицето на своя управител:
ДЕКЛАРИРА настоящата политика и стратегическите й цели по осигуряване на качество, опазване на околната среда и спазване на условията на труд, които са насочени към изпълнение на нормативните изисквания и потребностите на клиентите.

Компанията поема отговорност и осигурява:

 1. Публичен достъп,  спазване на настоящата политика от ръководството и всички служители, с цел съответствие на предлаганите услуги с изискванията на международните стандарти и повишаване личната отговорност за качеството на работа;
 2. Ежегодна ревизия на политиката, осъществена от ръководството, така че същата да бъде актуална и подходяща за действията и стратегическата насоченост на компанията;
 3. Спазване на препоръките на международните стандарти относно управление на качество, въздействие върху околна среда и осигуряване безопасни условия на труд ;
 4. Наличие на системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 5. Работещ механизъм за изпълнение на препоръки на клиенти, както и единни правила за работа, самопроверка и усъвършенстване; 
 6. Предотвратяване на замърсяванията на околната среда, използвайки ефективна система за управление на ресурсите;
 7. Ангажираност и идентификация на опасностите при работа, оценка и контрол на риска за осигуряване на безопасна работна среда и защита от трудови злополуки; 
 8. Спазване на вътрешнофирмени изисквания и норми;
 9. Работа в съответствие с национални и международни нормативни правила, препоръки на международни стандарти и потребности на клиенти;
 10. Наличие на необходими за изпълнение на настоящата политика ресурси;
 11. Развитие и усъвършенстване на вида и качеството на предлаганите услуги.

За реализиране на настоящата политика по осигуряване на качеството, опазване на околната среда и спазване на условията на труд ръководството ДЕКЛАРИРА личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови, материални, човешки ресурси и процеси за поддържане  и непрекъснато подобряване на дейността и предлаганите услуги.