Разработване и управление на проекти

Екипът ни е тясно специализиран в разработване и управление на проекти в подкрепа на бизнеса, физически лица и администрации. Целта ни е:

Предлагаме съдействие за кандидатстване, реализиране и отчитане на проекти по национални, европейски и местни финансиращи програми. Процесът включва следните етапи:

Намиране на подходяща финансираща програма

В началната фаза се запознаваме с Вашата дейност и идеите Ви за реализиране на инвестиционни цели, бизнес начинания или осъществяване на други желани промени. Според тях намираме подходящи финансиращи програми, като анализираме критериите за допустимост и оценка към тях. Избираме подходящата за Вас, съобразно целите Ви.

Консултиране и подготовка на проектно предложение

Обсъждаме изискванията на програмата, част от които срокове, критерии, допустимост. Подготвяме проектното предложение чрез детайлно очертаване на общи и специфични цели, планирани дейности и начина за реализация. Допринасяме за успеха на проектното предложение като го оформяме, съобразно целите на процедурата и очакваните резултати. Ясно структурираме информацията, обосноваваме идеята и дейностите. В хода на работа създаваме достъп до процеса по съставяне на проектното предложение. В случай, че желаете да го видите само финализирано го изпращаме за прочит и коментари.

Попълване на документация и кандидатстване

Коректното попълване на документацията е ключов момент за успех. Съставяме изискуемите документи, спазвайки изискванията, сроковете и начините за попълването им. След финална проверка и одобрение от Ваша страна, входираме проектното предложение по предвидения в процедурата ред. Проектът се разглежда и одобрява от финансиращата институция или Управляващия орган. Информираме Ви относно статуса и заедно предприемаме последващите действия, във връзка с реализирането му.

Създаване на архив

Архивът включва цялата информация за проекта и кандидата, и се съхранява за определен период от време. Създаваме го във фазата на кандидатстване и може да Ви бъде предаден за съхранение във всеки един момент без значение от етапа, до който сме достигнали. В общия случай е след отчитане на дейностите по проекта.

Административно управление

Административното управление изисква стриктно проследяване на проекта. При въпроси от страна на финансиращата институцията или Управляващия орган Ви уведомяваме и своевременно реагираме, спазвайки всички срокове и насоки за действие. Подготвяме и внасяме допълнително изискани документи, отговори, молби, заявления и други.

Сътрудничество при изпълнение на дейности

В случай, че в хода на изпълнение на дейностите имате нужда от съдействие за намиране на подходящи изпълнители, доставчици, възлагане на поръчки или осъществяване на други действия, Ви помагаме за постигането им.

Отчитане

Отчитането на постигнатите резултати е ключов момент, който финализира изпълнението на проекта. В него подготвяме с Ваше съдействие документите, които следва да се предоставят на финансиращата институция или Управляващия орган. Входираме ги в установените срокове и по предвидения ред.

Заедно осъществяваме целия процес или част от него, в зависимост от Вашите намерения. В хода на работа си съдействаме, във връзка с оформяне на документацията, предоставяне на данни за кореспонденция и друга необходима информация за успешно протичане на процеса. Работим за успеха на Вашите цели и ги осъществяваме заедно.

Защо да кандидатствате с нас:

• Получавате безвъзмездни финансови средства;
• Реализирате идеи, инвестиционни цели, бизнес начинания и други желани дейности;
• Получавате надеждна подкрепа за успех и постоянна обратна връзка;
• Оптимизираме дейностите по кандидатстване, реализиране и отчитане на проекта;
• Заедно преминаваме през процеса, с цел постигане на желаните резултати;
• Увеличаваме възможността за успех на Вашите бизнес планове и цели.

Част от оперативните програми, които предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на физически лица, юридически лица и администрации са:

  • ОП “Региони в растеж”
  • ОП “Иновации и конкурентоспособност”
  • ОП “Развитие на човешките ресурси”
  • ОП “Добро управление”
  • ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”
  • ОП “Околна среда”
  • OП “Транспорт и транспортна инфраструктура”
  • Програма за морско дело и рибарство
  • Програма за развитие на селските райони

Свържете се с нас за повече информация или изготвяне на индивидуална ценова оферта на office@delisis.bg или чрез контактната ни форма.