Проучвания и анализи

Подходящи са в случай, че желаете да:

• Разширите дейността си на национално ниво;
• Намерите контрагенти и партньори;
• Получите информация за водещи компании в определен регион, равнище на заетост, изградената пазарна среда и други;
• Придобиете пълна представа за възможностите за развитие на конкретен пазар;
• Получите информация и документация за процедури като откриване на клон, издаване на лиценз или разрешение от държавен орган;
• Проверите актуалността на документацията си със законовите изисквания за защита на лични данни.

Анализ на регион. Намиране на потенциални партньори

Предлагаме проучвания и анализи на региони, които дават цялостна представа за:
• Капацитет и динамика на пазара;
• Конкурентна среда;
• Потенциални потребители, контрагенти и бизнес партньори;
• Равнище на заетост и безработица;
• Възможности за финансиране и/или други аспекти, в зависимост от Вашата дейност.

Анализираме социално-икономически, инфраструктурни, демографски и природни особености на посочен от Вас регион. Проучваме силните и слабите му страни като: възможност за осъществяване на инвестиционни дейности, състояние и тенденции на пазара на труда, структурни проблеми и предизвикателствата, възможности за бизнес развитие и други. Събираме информация от официални национални и местни регистри, становища на държавни органи, доклади и други. Синтезираме събраната документация в доклад, които съдържа информация за:
• Процентно съотношение на компаниите в региона;
• Равнище на заетост и безработица;
• Водещи икономически сектори и дейности;
• Благоприятни страни за развитие на бизнес, внедряване на продукт и други данни, в зависимост от поставените критерии.


Към анализа изготвяме персонализиран списък с партньори и контрагенти от региона, според дейността Ви. Списъкът съдържа определени критерии и показатели, от които ще добиете представа за дружествата на пазара в определен сектор, предметът им на дейност, предлаганите стоки и/или услуги и други. Това е възможност за получаване на информация за конкурентната среда в региона или сигурна възможност за комуникация с бъдещи партньори. С тях могат да се създадат успешни контакти за реализиране на бизнес цели и планове. Възможно е да търсят Вашите продукти и/или услуги или съдействието Ви за реализиране на общи дейности.


Предлагаме възможност за предоставяне на цялата услуга или част от нея.

Анализ на нормативни изисквания за откриване на клон на фирма. Изготвяне на документация.

Процедурата по откриване на клон на търговец следва да премине през законови изисквания и процедурни правила, в това число учредяване, избиране на управител, вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Част от особеностите на процедурата са в това, че клонът:
• Е част от търговското предприятие, но няма собствена фирма;
• Може да сключва сделки с трети лица, но от името и за сметка на търговеца;
• Се управлява самостоятелно чрез управител, които се избира от търговеца и други.

Предлагаме изготвяне на писмен доклад с подробни разяснения на нормативните изисквания и описание на процедурата за откриване на клон на компанията Ви. В него детайлно и последователно изброяваме стъпките, които трябва да предприемете за получаване на удовлетворяващ резултат. Изготвяме необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Въведените в България национални и международни стандарти и изисквания предполагат предварително анализиране на бизнес решения. При стартиране на инвестиция, която изисква стриктно спазване на регламенти и законодателни правила е необходимо проучване на правните норми. Анализи на изисквания за защита на лични данни или на законови правила за осъществяване на определен вид търговска дейност дават сигурност на инвестицията и възможност да бъде предвиден регулаторния риск.

GDPR - Защита на лични данни

Всички субекти, които обработват лични данни за законово задължени да спазват националната и наднационата правна рамка. Всеки администратор на данни следва стриктно да прилага нормираните правила и процедури. За да сте сигурни, че действията Ви са законосъобразни предлагаме анализ на изискванията и процесите по защита на лични данни и изготвяне на документация. 

1. Извършваме анализ на текущото общо ниво на съответствие на компанията с изискванията на GDPR като:

• Идентифицираме категориите лични данни и субектите на данни;
Установяваме обхвата, целите и контекста на обработването;
Изготвяме справка относно необходимите срокове за съхранение на данни;
• Изготвяме справка за  приложимите организационни практики и мерки за защита и контрол;
• Установяваме на кого се разкриват и/или предоставят лични данни;

2. Правим преценка за необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните;

3. Изготвяме или актуализираме вътрешни правила, политики и процедури за защита на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR, включително основна документация, както и бланки и образци на документи като:

• Общи условия на организацията;
• Политика за поверителност и защита на лични данни;
• Вътрешни правила за събиране, съхранение, предоставяне, обработка и унищожаване на лични данни; 
• Декларации, протоколи, правилници, наредби и други;
• Договори за лични данни, във връзка с обработването им от трети лица;
• Регистри на извършените операции;
• Правила и действия при нарушение на защита на лични данни;
• Правила за използване на уеб сайт;
• Политика за “бисквитки”.

4. Намираме и прилагаме правилните методи и инструменти за постигане на прозрачност относно извършваните процеси;

5. Изготвяме практически планове за действия при нарушение на сигурността по защита на личните данни, включително:

• Установяване на комуникация с контролния орган;
• Уведомяване на засегнатите субекти на данни;
• Своевременно предприемане на коригиращи действия;

В допълнение към услугата безплатно предлагаме едномесечен срок, в който проследяваме и Ви информираме за настъпили нормативни изменения, налагащи промени във Вашите процедури и/или документи. Можем да Ви съдействаме при техническото извършване на актуализациите. 

Законови забрани и изисквания за издаване на лицензи и/или разрешение от държавен орган

За осъществяване на определени търговски дейности се изисква издаване на лиценз или разрешение от държавен орган. В случай, че сте се насочили към такава дейност предлагаме анализ в писмена форма на нормативните изисквания, процедурните правила и специфики. Чрез него ще получите отговори на въпроси, част от които:

Какви са изискванията, за да получа лиценз или разрешение от държавен орган?
Какви документи трябва да подготвя?
Къде да ги подам?
Следва ли да имам касов апарат в търговския обект?

Свържете се с нас за повече информация или изготвяне на индивидуална ценова оферта на office@delisis.bg или чрез контактната ни форма.