Проучвания и анализи

Анализ на нормативни изисквания за откриване на клон на фирма. Изготвяне на документация.

Процедурата по откриване на клон на търговец следва да премине през законови изисквания и процедурни правила, в това число учредяване, избиране на управител, вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Част от особеностите на процедурата са в това, че клонът:
• Е част от търговското предприятие, но няма собствена фирма;
• Може да сключва сделки с трети лица, но от името и за сметка на търговеца;
• Се управлява самостоятелно чрез управител, които се избира от търговеца и други.

Предлагаме изготвяне на писмен доклад с подробни разяснения на нормативните изисквания и описание на процедурата за откриване на клон на компанията Ви. В него детайлно и последователно изброяваме стъпките, които трябва да предприемете за получаване на удовлетворяващ резултат. Изготвяме необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Въведените в България национални и международни стандарти и изисквания предполагат предварително анализиране на бизнес решения. При стартиране на инвестиция, която изисква стриктно спазване на регламенти и законодателни правила е необходимо проучване на правните норми. Анализи на изисквания за защита на лични данни или на законови правила за осъществяване на определен вид търговска дейност дават сигурност на инвестицията и възможност да бъде предвиден регулаторния риск.

GDPR - Защита на лични данни

Всички субекти, които обработват лични данни за законово задължени да спазват националната и наднационата правна рамка. Всеки администратор на данни следва стриктно да прилага нормираните правила и процедури. За да сте сигурни, че действията Ви са законосъобразни предлагаме анализ на изискванията и процесите по защита на лични данни и изготвяне на документация. 

1. Извършваме анализ на текущото общо ниво на съответствие на компанията с изискванията на GDPR като:

• Идентифицираме категориите лични данни и субектите на данни;
Установяваме обхвата, целите и контекста на обработването;
Изготвяме справка относно необходимите срокове за съхранение на данни;
• Изготвяме справка за  приложимите организационни практики и мерки за защита и контрол;
• Установяваме на кого се разкриват и/или предоставят лични данни;

2. Правим преценка за необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните;

3. Изготвяме или актуализираме вътрешни правила, политики и процедури за защита на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR, включително основна документация, както и бланки и образци на документи като:

• Общи условия на организацията;
• Политика за поверителност и защита на лични данни;
• Вътрешни правила за събиране, съхранение, предоставяне, обработка и унищожаване на лични данни; 
• Декларации, протоколи, правилници, наредби и други;
• Договори за лични данни, във връзка с обработването им от трети лица;
• Регистри на извършените операции;
• Правила и действия при нарушение на защита на лични данни;
• Правила за използване на уеб сайт;
• Политика за “бисквитки”.

4. Намираме и прилагаме правилните методи и инструменти за постигане на прозрачност относно извършваните процеси;

5. Изготвяме практически планове за действия при нарушение на сигурността по защита на личните данни, включително:

• Установяване на комуникация с контролния орган;
• Уведомяване на засегнатите субекти на данни;
• Своевременно предприемане на коригиращи действия;

В допълнение към услугата безплатно предлагаме едномесечен срок, в който проследяваме и Ви информираме за настъпили нормативни изменения, налагащи промени във Вашите процедури и/или документи. Можем да Ви съдействаме при техническото извършване на актуализациите. 

Законови забрани и изисквания за издаване на лицензи и/или разрешение от държавен орган

За осъществяване на определени търговски дейности се изисква издаване на лиценз или разрешение от държавен орган. В случай, че сте се насочили към такава дейност предлагаме анализ в писмена форма на нормативните изисквания, процедурните правила и специфики. Чрез него ще получите отговори на въпроси, част от които:

Какви са изискванията, за да получа лиценз или разрешение от държавен орган?
Какви документи трябва да подготвя?
Къде да ги подам?
Следва ли да имам касов апарат в търговския обект?

Свържете се с нас за повече информация или изготвяне на индивидуална ценова оферта на office@delisis.bg или чрез контактната ни форма.