Юридически услуги

Провеждаме юридически консултации, решаваме извънсъдебно спорове и изготвяме юридическа документация. Екипът ни разполага с квалифицирани юристи в областта на гражданското, търговското и административното право и работи в партньорство с доказали се професионалисти в областта.

Юридически консултации

Предлагаме консултации относно:

• Сключване, изпълнение, неизпълнение и прекратяване на граждански и търговски сделки и договори;
• Нормативни изисквания за разширяване на дейността на бизнеса;
• Покупка и продажба на движими и недвижими вещи – имоти, моторни превозни средства и други;
• Процедури по предявяване на искове, издаване на разрешителни, вписване в национални регистри, подаване на заявки към ведомства;
• Законосъобразност на документация;
• Граждански, трудови, семейни и наследствени спорове;
• Изпълнение на трудови, облигационни, търговски права и задължения.

В зависимост от казуса и въпросите:

  • 1. Разясняваме правната рамка и/или права и задължения;
  • 2. Намираме точните действия за защита на Вашите интереси;
  • 3. Предоставяме конкретни насоки и препоръки за действие, съобразно действащото законодателство.

Според избраната насока за действие, подготвяме необходимата документацията за реализиране или защита на права и интереси.

Правно становище

В случай, че се нуждаете от подробно разясняване на конкретни правни норми, процедурни правила или на действащото законодателство, ние ще Ви помогнем да получите всеобхватен отговор. Правното становище е писмена консултация, която включва анализ на казус, изискващ обширно проучване на законодателни норми, юридически практики и фактически обстоятелства. 

Първоначално установяваме естеството на казуса и въпросите, чиито отговори търсите. Проучваме, анализираме и синтезираме действащите законодателни норми, препоръки на министерства, ведомства, държавни институции, съдебна практика и други източници. В случай, че е необходимо извършваме проверки в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Имотния регистър и други електронни регистри. Въз основа на събраната информация изготвяме детайлно становище в писмена форма. 

Предимствата на правното становище са, че дава:

• Подробна яснота на юридическите аспекти на казуса;
Различни варианти за действие;
• Конкретност на документацията, която е необходима за реализиране на права и/или защита на интереси;
• Възможност за прилагане на добри практики и методи;
• Задълбочен анализ в писмена форма.

Медиация – доброволно извънсъдебно решаване на спорове

Медиацията е доброволна извънсъдебна процедура за решаване на спорове, чрез постигане на взаимноизгодни решения за всички страни. Приложима е за граждански, търговски, трудови, семейни, административни и други спорове между физически и/или юридически лица.
Процедурата започва по волята на субектите и се провежда в удобно за тях време и неутрално място. Ръководи се от медиатор, който осигурява безпристрастна подкрепа на страните за определяне на техните интереси. Подпомага ги в процеса по създаване на решения, с цел постигане на удовлетворяващ резултат.

Процедурата е:

• Доброволна – започва по волята на страните и те могат да се оттеглят от нея по всяко време;
• Поверителна – фактите, обстоятелствата и документацията са конфиденциални и не се разкриват пред трети лица, без съгласието на страните;
• Бърза – в рамките на няколко срещи спорът може да приключи със споразумение, което удовлетворява интересите и на двете страни;
• Икономически изгодна – разходите са съобразени с времето за постигане на споразумение;
• Гъвкава – разговорите се провеждат свободно, без следване на утежняващи процедури и правила.

В екипа си разполагаме със сертифициран медиатор, който оказва съдействие за постигане на взаимноизгодно споразумение. Създаваме обстановка за свободно общуване, с цел подобряване на отношенията между страните и постигне на спогодба. Подпомагани от медиатора, страните определят спорните въпроси и интересите си, което дава възможност да се формират мнения и идеи за решаване на спора. По този начин те сами достигат до взаимноприемливо решение, което изпълняват доброволно и своевременно и запазват отношенията си в бъдеще.

Въпросът не е в спечеленото дело в съда. Разговорът може да бъде най-лесният и удовлетворяващ начин за установяване на интереси, сближаване на позиции, изглаждане на различия и решаване на конфликти.

Юридическа документация

Предлагаме изготвяне на следната правна документация:

• Сделки и договори – наем, аренда на земеделска земя, покупко-продажба на движими и недвижими вещи, услуга, изработка, дарение, замяна и други съгласно разпоредбите на законодателството на Република България;

• Молби, заявления, жалби, декларации;

• Пълномощни, удостоверения, нотариални актове, покани и оказване на съдействие пред нотариус.

Фирмена документация

Предлагаме изготвяне на:

• Документи за регистрация на търговско дружество;

• Фирмени актове – наредби, правилници, заповеди, длъжностни характеристики, трудови договори, протоколи, устави и други изискуеми документи съгласно действащото законодателство

• Промени в обстоятелства като: промяна на адрес, предмет на дейност, смяна на управител и заличаване на управител, запазване на наименование на фирма на търговец, приемане или изключване на съдружник, откриване на клон, промяна на правна форма.

Подаване и/или получаване на документи

Предлагаме нашето съдействие, в случай че имате затруднения в процеса по подаване и/или получаване на документация от държавен орган. Разполагаме с опит, време и желание да улесним процеса и да постигнем желания от Вас резултат.

Съдействаме ви за подаване и/или получаване на документи от:

• Търговски регистър към Агенция по вписванията;

• Национална агенция за приходите;

• Общински администрации, министерства и други държавни органи и ведомства. 

Свържете се с нас за повече информация или изготвяне на индивидуална ценова оферта на office@delisis.bg или чрез контактната ни форма.