Начало » Финансиране в областта на културата

Финансиране в областта на културата

Физически и юридически лица, с дейност в сферата на културата имат възможност да получат финансиране за създаване, популяризиране и разпространение на културно съдържание в дигиталното и публичното пространство.

Допустими кандидати са български културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, вкл. организации с нестопанска цел, както и самоосигуряващи се физически лица, с дейност в сферата на културата.

Допустими са дейности за реализиране на интерактивни събития към целева аудитория; разработване и създаване на платформи с културно или творческо съдържание; създаване на на иновативни механизми за запазване на аудиторията и привличане на нова; развиване на комуникация с публиките и приобщаване към дейността на културните организации; провеждане на интерактивни събития в дигитална среда и др.

Кандидатите могат да реализират разходи за:

-хонорари на екипа, които е ангажиран с реализацията на проекта;
-наем на помещения и техника за реализиране на събития, свързани с проекта;
-абонаменти към специални платформи;
-маркетинг, реклама и консултантски услуги и др.

Максимален размер на финансовата подкрепа е 30 000 лв., като финансирането е до 80 % от бюджета на проекта. Проекти с размер до 15 000 лв. се финансират 100 %.

Срокът за кандидатстване е 31.03.2021 г. – 24.06.2021 г.

Източник