Начало » Финансиране‌ ‌за‌ ‌инвестиции‌ ‌в‌ ‌земеделски‌ ‌стопанства‌

Финансиране‌ ‌за‌ ‌инвестиции‌ ‌в‌ ‌земеделски‌ ‌стопанства‌

Земеделските стопани имат възможност да реализират проекти, с които да подобрят дейността на стопанствата си. С подпомагането кандидатите могат да внедрят нови продукти, процеси, технологии, да подобрят условията на труд в стопанството, да реализират инвестиционни дейности и други.

Допустими кандидати са:

-регистрирани земеделски стопани през последните 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро;
-групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите;
-юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия, които са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности

Допустими са разходи за:

1. Материални инвестиции:

– строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
– закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
-създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия;
-закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

2. Нематериални инвестиции:

-достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
– ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта и др.

3. Общи разходи – предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Минималният размер на допустимите разходи е 29, 337 лв., а максималният 2 933 700 лв. Минималният размер на разходите за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.

Процентът на финансовата помощ е:     

За проекти до 1 955 800 лв. – 50% финансиране (до 977 900 лв.)

За проекти от 1 955 801 до 2 933 700лв. – 35% финансиране (до 1 026 795 лв.)

Възможност за увеличаване на финансирането с до 25% при инвестиции и дейности за опазване на околната среда, ВЕИ и иновативни технологии.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09. 2021 г.