Начало » Как да регистрирам търговска марка?

Как да регистрирам търговска марка?

Регистрацията на търговска марка преминава през няколко основни етапа. На първо място е необходимо да подадете заявка за регистрация в Патентното ведомство (заявление по образец). Към нея се прилагат документи, като:
– пълномощно, когато заявлението се подава чрез адвокат, представител по индустриална собственост;
– документ за платени такси за заявяване и експертиза, издаване на свидетелство за регистрация;
– правила за използване на колективната или сертификатната марка, когато се иска регистрация на такава марка и др.

Заявката за регистрация на търговската марка преминава през няколко съществени проверки, т.н. формална експертиза и експертиза по същество.
1. Формалната експертиза е свързана с това дали сте изпълнили изискванията на закона за изрядно оформяне на документацията; проверка дали са заплатени необходимите такси и др.
2. Експертизата по същество е свързана със самия знак, който искате да регистрирате като марка. Конкретно относно това дали заявката се отнася до една марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове на Международната класификация; дали отговаря на изискванията на законодателството и др.

Процедурата по регистрация на търговската марка приключва с решение, с което се:

  • регистрира търговската марката така, както съм я заявил, като трябва да заплатя такса по сметка на Патентното ведомство;
  • отказва регистрирането на марката. Мога да обжалвам този отказ в 3–месечен срок от датата, на която ми е съобщен. Компетентен да се произнесе по нея е председателят на Патентното ведомство.

Проучването на възможностите дали марката ще бъде регистрирана е важна част, защото ако заявката бъде се отхвърлена, държавната такса не се възстановява. Ето защо е препоръчително да се обърнете към специалисти. Ние ще Ви съдействаме на всички етапи. Напомняме, на желаещите да регистрират търговка марка, за програма Ideas Powered for Business към EUIPO. Тя предоставя безвъзмездна финансова подкрепа в областта на интелектуалната собственост, като възстановява част от таксите за заявки за марка.

Свържете се с нас за повече информация, съдействие или консултация.