Начало » Покупка на недвижим имот?

Покупка на недвижим имот?

Обикновено при покупка на недвижим имот купувачите подхождат внимателно, обсъждат важни детайли като местоположение, гледка, размер, удобства и др. Юридическата страна на сделката обаче е от основно значение за придобиване на собствеността. Законосъобразната сделка и покупката на недвижим имот предоставя възможността пълноправно и спокойно да упражнявате правата си върху имота.
Съветваме Ви да бъдете внимателни относно детайлите на сделката, тъй като първоначално тя може да изглежда законосъобразна, но да има скрити съществени подробности. Не забравяйте, че основната цел на продавача и посредника е да продадат имота, затова често на резонни въпроси, отговарят, че всичко е наред с имота, няма тежести и добрата цена е обоснована от редица фактори.

Кои проверки могат да Ви предпазят от лоша сделка?

Ще изброим няколко основни действия, които е важно да извършите, за да защитите своите права и интереси. Посредством тях можете да откриете наличие на нередност или да гарантирате сигурността си при покупката на недвижим имот.

  1. Законосъобразност на документите на имота

Проверете автентичността на документацията – вписани ли са документите в имотния регистър. Документът за собственост трябва да съдържа точно определени реквизити, някои от които са условия за валидността му и максимално детайлно и подробно описание на имота. В по-старите нотариални актове, имотите са описани частично, с твърде малко индивидуализиращи признаци. Това налага да се извърши допълнителна проверка и/или снабдяване с документи от различни институции.

  1. Правата на собствениците относно продажбата

Внимателно проверете дали собственикът не се е разпоредил вече с имота и не извършва повторно прехвърляне.

  1. Вижте историята на недвижимия имот

Необходимо е собствеността да се изследва поне 10 години назад, т.е да се видят предходни сделки, с които този имот е бил прехвърлян. Целта е да се установи веригата на прехвърляне и да се провери дали лицето, което към момента се легитимира като собственик наистина е придобило собствеността по предходна сделка. Тази проверка ще ви даде сигурност, че правото на собственост се е трансферирало до последния собственик в пълен обем. Ще гарантира, че няма да се стигне до евикция или предявяване на иск срещу Вас по Закона за собствеността.

  1. Съдебни производства

Проверете съдебните дела, касаещи недвижимия имот, които задължително се вписват в имотния регистър, с цел оповестяване на трети лица. Разбира се, това правило има изключения.

  1. Анализ на условия, срокове и важни уговорени детайли

За да избегнете несъответствия, изисквайте в нотариалния акт да бъдат включени всички реални договорености между страните. По този начин ще бъдат гарантирани правата и интересите Ви.

  1. Проверете и анализирайте рисковете

Едно от основните действия, които следва да направите преди сделката е да извършите проверка в Агенцията по вписванията дали имотът не е обременен с тежести. Също така преди да закупите недвижимия имот, поискайте от продавача да представи удостоверение за липса на ликвидни и изискуеми задължения към държавата.

Често срещано е несъответствието между площта на поземлените имоти, площта по скица и реалната площ на имота. Тази ситуация крие редица рискове и можете да се окажете в ситуация, в която част от площта е собственост на трето лице. Друга важна особеност, за която трябва да внимавате е местната компетентност на нотариуса. Не забравяйте, че сделка изповядана пред нотариус с друг район на действие ще бъде нищожна.

Съвет от нашия екип:

Проверете детайлно всички изброени рискове, бъдете внимателни и изисквайте разяснения за всички въпроси и отговори, които пораждат съмнения. Доверете се на нашите професионалисти, ако имате нужда от съвети, експертна подкрепа и сигурност при покупка на недвижим имот.