Начало » Финансова помощ за родители при онлайн обучение

Финансова помощ за родители при онлайн обучение

Предвид преминаването на голям брой ученици в страната към дистанционно онлайн обучение, родителите на деца до 14 години отново имат право да получат месечна целева финансова помощ. От Агенцията за социално подпомагане приппомнят за възможността ако родителите нямат възможност да работят дистанционно, да ползват платен отпуск и ако не получават парично обезщетение за временна неработоспособност.

Финансовата помощ за семействата е в различен размер, според броя на децата в семейството. За семейства с едно дете помощта е в размер на 650 лв., а за тези с две и повече деца – 975 лв. В зависимост от дните, за които е въведено онлайн обучение се променя и размера на отпусканата финансова помощ. При въведено онлайн обучение за срок над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни дни месечно за семейства с едно дете размерът на помощта ще бъде 325 лв., а за семейства с две и повече деца – 487,50 лв. При въведени ограничения до пет работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162,50 лв., а семейство с две деца – 243,75 лв.

Условие за получаването на помощта е средномесечният доход на член от семейството за месеца, за който се кандидатства, да е по-нисък или равен на 975 лв., което за семейство с едно дете означава общ доход от 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв. Право на финансова  помощ имат също безработни родители, които нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението им е по-нисък от 975 лв., както и самоосигуряващи се в невъзможност да работят поради противоепидемичните ограничения.

Необходимите документи за получаване на финансовата помощ за родители при въведено онлайн обучение са:

  • Заявление-декларация, което се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на родителите;
  • Документ за брутен доход, получен през месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения;
  • Служебна бележка от работодател, че лицето е в неплатен отпуск, не може да работи дистанционно от вкъщи, не може да ползва платен отпуск и не получава парично обезщетение за временна нетрудоспособност или обезщетение за бременност и раждане. Самоосигуряващите се лица собственоръчно декларират в заявлението, че не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения. Дирекция социално подпомагане извършва служебна проверка в НАП за декларираните обстоятелства.

Срокът за представяне на необходимите документи е до края на месеца, следващ месеца, в който в училището или детското заведение е въведено дистанционно онлайн обучение.

Варианти за подаване на заявления-декларации за финансова помощ са: лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението-декларация трябва да е в оригинал); по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/; на електронната поща на съответната Дирекция социално подпомагане. Пълната информация можете да прочетете тук.

Екипът на Делисис е на разположение за допълнителна информация или оказване на съдействие при нужда от подаване на необходимите документи.