Начало » Отпада таксата за обявяване на ГФО

Отпада таксата за обявяване на ГФО

С промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), отпадна дължимата държавна такса към Агенцията по вписванията за подаване на годишен финансов отчет (ГФО). Промяната влезе в сила от 01.01.2022 г. До този момент за обявяване на ГФО на хартиен носител в Търговския регистър се събираше такса от 40 лв., а за заявления, подадени по електронен път – 20 лв.

Фирмите са облекчени и по отношение на придружаващата отчетна документация – покани за свикване на общо събрание, протоколи за провеждането му и др., с които се доказва приемането на годишния финансов отчет. На тяхно място предприятията следва да подадат декларация от заявителя, която удостоверява истинността на фактите и обстоятелствата.

В основата на законодателната промяна стои идеята подаването на финансовите отчети да става през единен софтуер, откъдето всяка институция ще има достъп до нужната информация. С нея се създават и нормативни предпоставки за въвеждане на Централизирана административна информационна система (ЦАИС) “Единна входна точка”.

Свържете се с нас за повече информация, консултация и/или съдействие.