Начало » Агенцията за хората с увреждания финансира проекти

Агенцията за хората с увреждания финансира проекти

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурси за финансиране на проекти по:

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“, насочена към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания и осигуряване на адекватни условия на труд. Допустими са дейности, които осигуряват безопасни условия на труд, създаване на архитектурен достъп до работни места; създаване на здравословен микроклимат в специализираните предприятия; повишаване на квалификацията на работещите служители с трайни увреждания и др.

Програма „Центрове за защитена заетост“ (ЦЗЗ) за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания. Финансирането е насочено към изграждане на центрове, които създават трудови умения и навици на лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения. Допустими са инвестиции за създаването на ЦЗЗ за 4 месеца и преки дейности, свързани с поддържане на устойчивост на дейностите в центъра за 56 месеца или общо 60 месеца. 

Програма „Достъпна архитектурна среда“ за пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда. Проектните дейностите са обособени в три компонента:

1.Осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група (изграждане на рампи, пътеки, външни преходи; сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др.);

2.Приспособяване на вътрешната среда на обекта за хора с увреждания;

3.Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи).

Национална програма за заетост на хора с увреждания. Програмата насърчава и подпомага работодателите за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания. Финансовите средства се отпускат за: осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за лица с трайни увреждания; приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст; оборудване на нови работни места; квалификация, преквалификация и обучение за професионално и служебно развитие.

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“ за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Средствата се отпускат за покриване на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието и др.

Програма „Рехабилитация и интеграция“, чиято цел е социално включване и извеждане от изолация на хората с увреждания. 

❗Във връзка с обявените конкурси ще бъдат проведени онлайн информационни дни📲.