Начало » Финансиране за лозаро-винарския сектор

Финансиране за лозаро-винарския сектор

финансиране за винарски предприятия

От 1 април 2022 г. стартира мярка „Инвестиции в предприятия“, предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор🍇🍷.

Допустими за подпомагане са:
✔Предприятия, вписани като винопроизводители в Лозарския регистър;
✔Организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Запазва се увеличеният процент на европейско финансиране по подадените проекти в зависимост от вида на предприятията:

➡Микро-, малки и средни предприятия получават до 70 % финансиране от ЕС;

➡Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %;

➡Големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %.

Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

Максималната стойност на един проект е 800 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 21 април 2022 г.

📝Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“.

Необходимата документация е достъпна на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“.