Начало » Брак и съпружеска имуществена общност

Брак и съпружеска имуществена общност

съпружеска имуществена общност

При сключване на брак най-често съпрузите попадат в режим на съпружеска имуществена общност (СИО). Повечето бъдещи семейства не желаят да започват брака си с договори, уговорки и условия.

Първо следва да уточним, че съществуват няколко режима на имуществени отношения между съпрузите:

     📍 Законов режим на общност (т.н. съпружеска имуществена общност);

     📍 Законов режим на разделност;

     📍 Договорен режим.

Какво всъщност е съпружеската имуществена общност❓

Какви са условията за прекратяването й❓

Законовият режим на общност се прилага, тогава когато съпрузите не са избрали друг режим за уреждане на имуществените им отношения. Докато трае бракът между съпрузите съществува особена, бездялова съсобственост върху вещите и правата върху тях, придобити по време на брака, в резултат на съвместен принос. Съвместният принос може да бъде с материален и нематериален характер (финансови средства, труд, грижи за домакинството, децата и др). Например съвместен принос има когато съпругът закупува апартамент, а съпругата полага грижи за децата. Съвместният принос се предполага до доказване на противното.

Всички вещи и вещни права ли попадат в режим на общност?

Режимът обхваща вещни права, придобити по време на брака. Всичко, което е придобито преди него, принадлежи на лицето, което ги е придобило. Същото важи и за вещи, които са придобити по време на брака по наследство или с дарение. Например ако съм си закупил автомобил преди брака, то той е лично мой и съпругата ми не може да има претенции върху него. От родителите си наследявам имот по време на брака, който е лично мой – мога да го продам, даря и др. без знанието, съгласието и участието на съпруга.

Сходно е и с вещите, които служат за лично ползване, за упражняване на занаят/професия/търговска дейност, предметни награди, отличия за положени лични усилия, ценни книги, стипендия, заплата и др.

Важно! Ако има завещание/дарение в полза на двамата съпрузи между тях възниква обикновена гражданска съсобственост, т.е бихме могли да поискаме делба, да продадем вещта и др.

Как се прекратява режимът?

Съществуват няколко възможни действия:

✅В хода на брака изберем друг режим на регулиране на нашите имуществени отношения;

✅Прекратяване на брака;

✅Наличие на съществени причини – пр: поведението на единия съпруг, което създава сериозна опасност за увреждане интересите на другия съпруг и децата от брака, изпадането на единия съпруг в недееспособност.

✅Насочено изпълнение от кредитор за личен дълг на единия от съпрузите върху вещ. СИО се прекратява само върху вещта, към която е насочено изпълнението.

✅Влизане в сила на решение за откриване на производство по несъстоятелност на съпруг ЕТ или неограничено отговорен съдружник.