Начало » Пререгистрация на ЮЛНЦ

Пререгистрация на ЮЛНЦ

Юридическите лица с нестопанска, които са регистрирани преди 01.01.2018 г. подлежат на пререгистрация. След последните промени в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на ЮЛНЦ е до 31.12.2022 г.

До края на 2017 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) се регистрираше в окръжния съд и регистър БУЛСТАТ. Организациите, които извършват дейност в обществена полза, се регистрираха и в специален регистър на Министерство на правосъдието. От 01.01.2018 ЮЛНЦ вече се регистрират в Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Какви документи са необходими за пререгистрация на ЮЛНЦ?

1. Заявление образец А15 (за сдружения), А16 (за фондации), А17 (за народни читалища) или А18 (за клонове на чуждестранни ЮЛНЦ);

2. Актуален устав или учредителен акт, заверен и подписан на всяка страница „Вярно с оригинала“ от представляващия ЮЛНЦ и подпечатан с печата на организацията. Ако актът съдържа лични данни, трябва да се представи и копие със заличени такива;

3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ относно истинността на заявените обстоятелства и за приемането на представените за обявяване актове;

4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник и Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя.

Как да подам документите?

⇒ Документите могат да бъдат подадени лично от лицето, което представлява ЮЛНЦ, хартиен носител във всеки офис на Агенцията по вписванията вкл. и по електронен път.
Адвокат, упълномощен с изрично писмено пълномощно, също може да подаде документите за пререгистрация, вкл. и по електронен път. Предимството в този случай е, че не се изисква адвокатското пълномощно и заявлението да бъдат нотариално заверени и се спестяват таксите за нотариална заверка.
⇒ Документите могат да се подадат и от пълномощник, но само на хартиен носител. Той трябва да подпише и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Освен това, трябва да има изрично нотариално заверено пълномощно. В този случай, самото заявление за пререгистрация също трябва задължително да бъде с нотариална заверка на подписа на представляващия ЮЛНЦ.

Държавна такса при пререгистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ.

Ако едновременно със заявлението за пререгистрация подавате допълнително заявление за вписване на промени в обстоятелства относно ЮЛНЦ или обявявате актове ще се дължи държавна такса за вписване на промените или за обявяване на актовете. Напр. изменен устав, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или представляващ.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за пререгистрация или регистрация на ЮЛНЦ, свържете се с нас.