Начало » Eнергия от възобновяеми източници за домакинствата

Eнергия от възобновяеми източници за домакинствата

Eнергия от възобновяеми източници за домакинствата

Стартира програмата за безвъзмездно финансиране на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и фотоволтаични системи за домакинствата. Очаква се от програмата да се възползват 10 хиляди домакинства.

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията могат да бъдат със следната готовност:

  • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

  • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

Максималният размер на финансовата подкрепа за предложение е съответно:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Очаква се от програмата да се възползват 10 хиляди домакинства.

Краен срок за кандидатстване: 10.11.2023 г. 17:00 ч.
Условията и сроковете за кандидатстване може да намерите в сайта ИСУН 2020.

Свържете с нашия екип за консултация и съдействие при подготовка и подаване на проектното предложение.