Начало » Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящата Политика за защита на лични данни или за краткост Политика за поверителност е предназначена за регулиране на отношенията при събиране, обработката, съхранение и унищожаване  на лични данни между ДЕЛИСИС ООД, собственик на уеб сайт: https://delisis.bg/  и всеки един от ползвателите му.

(2) Прилагаме настоящата политика за данни:

 1. Събирани от Вас чрез уеб сайта ни https://delisis.bg/,
 2. Попълнени лично от Вас/Ваш представител или от наш представител/служител; чрез имейл кореспонденция; сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 1. Наименование: ДЕЛИСИС ООД, ЕИК 206598909, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Плевен 3, вх. 8.
 3. Данни за кореспонденция: адрес гр. Русе, ул. Плевен 3, вх. 8, телефон +359 878 862 643, електронна поща office@delisis.bg , уеб сайт https://delisis.bg/.           

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) ДЕЛИСИС ООД събира, съхранява и обработва личните Ви данни, само във връзка със своята дейност, съобразно изискванията на приложимото право, Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

(2) Категориите данни, които събираме и обработваме са: физическа идентичност (например имена, имейл/пощенски адрес, факс/телефонен номер или други данни за контакт с Вас); трудова дейност и образование; търговска дейност; контактни данни и др.

(3) За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите лични данни, като например имената Ви, имейл адрес или телефонен номер. 

(4) Възможно е да събираме и използваме лични данни, за да Ви предоставим услуги, да ги фактурираме или да предлагаме наши услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас.

(5) Личните Ви данни могат да бъдат използвани за:

 1. Удостоверяване и извършване на комуникация, при направени запитвания или кандидатури за работа от Ваша страна;
 2. Предоставяне на рекламно съдържание, адаптирано спрямо интересите Ви;
 3. Изпращане и получаване на бюлетин в случай, че сте предоставили съгласието си за получаване на същия;
 4. Статистическа информация за ползване на уеб сайта ни;
 5. Консултантски цели, във връзка с използване на услугите ни;
 6. Регистрация за участие в събития, уебинари, семинари и други;
 7. Изпращане на информация за наши услуги, събития и други;
 8. Организиране на томболи с награди, състезания, промоции и други;
 9. Изпълнение на договорни задължения по сключени с Вас договори и други.

(6) Информацията и данните, свързани с Вас, се събират чрез различни методи, включително:

 1. Ако са ни предоставени от Вас чрез уеб сайта ни (например чрез контактна форма за запитвания, абониране за бюлетин и други);
 2. Ако се свържете лично с нас, по телефон, в писмена форма, онлайн или по друг начин;
 3. Ако ни предоставите доброволно и недвусмислено лични данни и информация за целите на комуникацията.

(7) Ние не събираме лични данни и информация в ненужна степен, нито събираме информация и данни, които не са необходими за постигането на поставените цели.

(8) Не събираме, обработваме и съхраняваме лични данни, които информират за расов или етнически произход; свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном, както и такива, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения и други съгласно разпоредбите на законодателството. Не събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на лица, ненавършили 14-годишна възраст.

(9) Предприемаме всички законови мерки за защита на личните данни, съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл. 4. Уеб сайтът използва бисквитки (cookies), като видът, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки. Вие се съгласявате с нея, чрез използването на уеб сайта ни.

Чл. 5. С използването на уеб сайта се съгласявате изрично, че имаме право да обработваме личните Ви данни съгласно настоящите условия. 

Чл. 6. Ние не разкриваме, продаваме, обменяме или по какъвто и да е друг начин предоставяме информация за Вас на трети страни, която уеб сайтът ни събира, чрез посещенията Ви, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Вие може да поискате да коригираме, изтрием и ограничим използването на личните Ви данни, чрез изпращане на съобщение в свободен текст, с недвусмислено изразено желание на имейл office@delisis.bg или в писмена форма, изпратено по пощата на адрес гр. Русе, ул. Плевен 3, вх. 8.

Чл. 8. Възможно е да събираме информация за Вас от законни източници, с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги.  Тази информация включва:

 1. Данни за осъществяване на контакт с Вас;
 2. Публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вас или Вашата организация.

Чл. 9. Когато осъществим контакт с Вас, ще ви информираме откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

Чл 10. Основанията, въз основа на които най-често обработваме личните Ви данни са вашето изрично и недвусмислено съгласие, изпълнение на договор, по който сте страна, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси.

Чл. 11. Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Ваши жизненоважни интереси, ще поискаме съгласието Ви.

Чл. 12. Ще използваме личните Ви данни, само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел, като във всеки един момент може да оттеглите съгласието си по посочения по-горе начин.

Чл. 13. Вашите лични данни се съхраняват за срок, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случай на липса на такъв ще съхраняваме личните Ви данни в разумен срок.

чл. 14. Гарантираме сигурността при съхраняването на личните Ви данни, както и че същите се унищожават надеждно и своевременно, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 15. Имате право да:

 1. Поискате да коригираме или да попълним без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с Вас;
 2. Получите потвърждение, че личните Ви данни се обработват, както и да изискате и получите информация за целите на обработването, наличие на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране и други.
 3. Поискате изтриване на личните данни без ненужно забавяне, съгласно основанията посочени в Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне;
 4. Изискате ограничаване на обработването, съгласно основанията посочени в законодателството на Република България;
 5. Отправите запитвания и жалби, в случай на нарушение, до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД); Данни за контакт с КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg.

Настоящите правила са съобразени с актуалната общоевропейска и национална правна рамка, в сферата на защитата на личните данни и се актуализират при необходимост.

Дата на последна актуализация – 06. 2021 г.